We gebruiken Cookies om functies voor social media te bieden of om website verkeer te analyseren.
Privacyverklaring

Direct contact

T 088 6501500

Klachten en beroepsprocedure

Klachten MBO

De onderwijsinstelling die een contract 'Levering Producten en Diensten' heeft met Exuive BV (een MBO of Crebo instelling) koopt alleen de examenproducten en/of -diensten in bij Exuive BV en is derhalve zelf verantwoordelijk voor de examinering. Klachten van examenkandidaten dienen dan ook ingesteld te worden bij de onderwijsinstelling.

Klachten brancheopleidingen

Alleen een klacht van de onderwijsinstelling wordt door Exuive in behandeling genomen. Niet direct de klacht van de examenkandidaat. De onderwijsinstelling neemt de klacht eerst in overweging en kan dan vaststellen of de klacht aan de school of aan Exuive toebehoort.

Als de onderwijsinstelling de klacht gegrond acht, kan de school de klacht overnemen en indienen bij Exuive. De onderwijsinstelling ontvangt per e-mail een bevestiging van ontvangst. Binnen 10 werkdagen ontvangt de onderwijsinstelling de beslissing.

De klacht dient schriftelijk en met redenen omkleed ingediend te worden. De klacht wordt gestuurd naar het examenbureau van Exuive, Recordweg 1, 3821 AS Amersfoort. De klacht bevat:

  • naam, BSN nummer, adres/ woonplaats en telefoonnummer van de examenkandidaat;
  • datum van indienen klacht;
  • omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft;
  • de grond van de klacht;
  • mogelijke/gewenste oplossingen.

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee weken. De termijn vangt aan op de dag dat de uitslag aan de examenkandidaat bekend wordt gemaakt.

Werkwijze bij klachten

De domeinexamencommissie van Exuive stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de examenkandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen.

De domeinexamencommissie beslist zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht. De domeinexamencommissie kan de termijn zo nodig éénmaal verlengen met een maximum van 10 werkdagen. De domeinexamencommissie maakt haar beslissing bekend aan de onderwijsinstelling.

Indien de onderwijsinstelling niet akkoord gaat met de beslissing van de domeinexamencommissie kan zij een beroepsschrift indienen bij de commissie van beroep.

Beroepsprocedure

Een examenkandidaat kan, via de onderwijsinstelling, tegen een beslissing van de (domein)examencommissie schriftelijk in beroep gaan bij de commissie van beroep voor de examens. De commissie van beroep stelt de (domein)examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep.

Indien de examenkandidaat en de (domein)examencommissie in gezamenlijk overleg, al dan niet onder begeleiding van een bemiddelende partij (bijvoorbeeld de directeur) tot een minnelijke schikking willen komen, blijft de termijn voor de indiening van het beroepschrift gehandhaafd; een poging tot minnelijke schikking mag in geen geval de beroepsprocedure verlengen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee weken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing, of de uitspraak van de domeinexamencommissie, bekend gemaakt is.

Het beroepschrift houdt in: de gegevens van de onderwijsinstelling, naam en adres van de examenkandidaat, datum van indiening, omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (kopie meesturen) en de gronden van het beroep.

De onderwijsinstelling stuurt het beroepschrift aan het examenbureau van Exuive BV (Recordweg 1, 3821 AS te Amersfoort). Het examenbureau voorziet het beroepschrift van een dagstempel en stuurt het onverwijld naar de commissie van beroep. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van artikel 3.2 van deze regeling. De administratieve kosten van het beroepsschrift bedragen €75,-. Deze worden bij de onderwijsinstelling in rekening gebracht.

De commissie van beroep is onafhankelijk en oordeelt over beslissingen van de examencom­missie of van de assessoren. Zij stelt altijd een onderzoek in alvorens te beslissen. De commissie hoort al dan niet op verzoek getuigen en/of deskundigen. Daarna neemt de commissie een besluit. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de examenkandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen.

De commissie beslist zo mogelijk binnen vier weken na ontvangst van het beroep. De commissie kan de termijn éénmaal verlengen met een maximum van twee weken. De commissie maakt haar beslissing bekend aan de onderwijsinstelling en indien van toepassing aan de inspectie.

De commissie kan het bij haar ingediende beroep niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing van de dagexamencommissie geheel of gedeeltelijk. De commissie van beroep is niet bevoegd in plaats van het geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen. Wel kan de commissie bepalen dat een examen opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden.

De uitspraak is voor alle betrokkenen bindend.